GInvoice miễn phí cho
  các doanh nghiệp nhỏ sử dụng
   dưới 5 hóa đơn hàng tháng.

Đăng ký ngay

Hóa đơn sau khi được tạo trên phần mềm hóa đơn điện tử GInvoice và chưa được ký sẽ được đánh dấu là “Bản nháp”. Những hóa đơn này bạn có thể chỉnh sửa nếu thông tin chưa chính xác. Sau khi chắc chắn các thông tin trong hóa đơn bạn hãy thực hiện ký điện tử lên hóa đơn và gửi cho khách hàng. 

Hóa đơn chưa ký được đánh dấu “BẢN NHÁP”

Nghiệp vụ ký điện tử lên hóa đơn được phân quyền trên GInvoice. Điều đó sẽ giúp doanh nghiệp bạn phân định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tới từng người dùng. Từ đó các thành viên sẽ phối hợp và làm việc hiệu quả hơn.

Việc phân quyền khi ký hóa đơn trên GInvoice được thực hiện như sau:

  1. Với vai trò Kế toán: Bạn chỉ có thể ký điện tử được những hóa đơn mà bạn là người tạo ra. Với những hóa đơn do người dùng khác tạo ra, bạn chỉ có quyền xem và sao chép hóa đơn đó.
  2. Với vai trò Quản trị: Bạn có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ hóa đơn của bất kỳ người dùng nào tạo ra như ký, sửa, điều chỉnh, thay thế, chuyển đổi,…

Nếu bạn là người dùng có vai trò kế toán, khi bạn chọn ký một hóa đơn của người dùng khác, chương trình sẽ thông báo “Bạn chỉ có quyền xem hóa đơn này” như hình dưới đây:

Thông báo không được ký hóa đơn

Như vậy, bạn đã biết ai có thể ký điện tử lên các hóa đơn trên GInvoice đúng không? Chúc các bạn thành công!

GInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ GINVOICE, tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

© 2020 GInvoice – All rights reserved.
024 3995 6569